Política de privacidad

A audiovisualmac.cat, es garanteix un nivell apropiat de protecció de les persones físiques titulars de les dades, conforme s’estableix en el Reglament General de Protecció de dades (670/2016) amb total lleialtat, licitud i transparència.


Responsable del tractament

 • Identitat: ROCA UMBERT.FÀBRICA DE LES ARTS S.L
 • NIF: B65237877
 • Adreça postal: D’Enric Prat de Riba 77, 08401 Granollers
 • Correu electrònic: info@rocaumbert.cat

Roca Umbert, com a responsable del tractament de dades personals, garanteix un nivell adequat coherent de protecció de les persones físiques respecte de les seves dades personals, objecte de tractament per al desenvolupament de les seves competències, d’acord amb els requeriments del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.


Roca Umbert realitza tractaments de dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud dels tractaments, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

Finalitat del tractament de les seves dades

Les seves sol·licitud per a visites, serveis o cessió de l’espai

 • Inscriure-li en el nostre butlletí de notícies
 • Atendre les seves peticions d’informació o consultes sobre totes les activitats que es
  realitzen al centre audiovisual de Roca Umbert.
 • Atendre les seves peticions d’informació o consultes sobre totes les activitats que es
  realitzen des de la secció de tecnologia i patrimoni.
 • Atendre les seves peticions d’informació o consultes sobre totes les activitats que
  s’organitzen des de cultura popular.
 • Atendre les seves peticions d’informació o consultes sobre totes les activitats de
  moviment.
 • Atendre les seves peticions d’informació o consultes sobre l’Espai d’Arts.

Conservació

Les seves dades es conservaran el temps necessari per a gestionar els seus dubtes, consultes i sol·licituds. Una vegada que ja no siguin necessàries per a aquestes finalitats, seran destruïdes i únicament es conservaran les que siguin estrictament necessàries per a fer front a reclamacions.

Legitimació per al tractament

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment que vostè ens presta en posar-se en contacte amb nosaltres a través dels correus electrònics que li proporcionem a la nostra web.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades no seran cedits a tercers excepte obligació legal.

Drets de l’interessat

Com a usuari/usuària d’audiovisualmac.cat, té dret a:

 • Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que no són necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides
 • Sol·licitar la limitació del tractament. En aquest cas, únicament es conservaran les dades que siguin estrictament necessàries per a portar a l’exercici reclamacions.
 • Retirar el seu consentiment, en qualsevol moment.
 • Manifestar oposició al tractament de les seves dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de dades.

Per a procedir a l’exercici de drets ha de posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant correu electrònic a l’adreça info@rocaumbert.cat. Si no queda satisfet/a, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades a través del seu lloc web apdcat.gencat.cat.

Bases legals del tractament

El tractament de les dades personals de les persones interessades, derivades de competències i funcions de Roca Umbert, es fonamenten, amb caràcter general, en les següents bases legals, que es detallen per a cada activitat de tractament en el Registre d’Activitats de Tractament.

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679:

 • Article 6.1.a. L’interessat ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diferents finalitats específiques. Enviament i gestió dels formularis de contacte i newsletter.
 • Article 6.1. b. El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures pre-contractuals. El
  dur a terme les activitats pròpies de l’entitat responsable amb els interessats, com pot ser la venda d’entrades.
 • Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. El dur a terme les activitats pròpies de l’administració.
 • Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. El dur a terme les activitats pròpies de l’administració.

Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 • Article 6. Tractament basat en el consentiment de l’afectat. Enviament i gestió dels formularis de contacte.
 • Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. El dur a terme les activitats pròpies de l’administració.
 1. El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes previstos
  en l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei.
 2. El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders
  públics conferits al responsable, en els termes previstos en l’article 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679, quan derivi d’una competència atribuïda per una
  norma amb rang de llei.

Transferències internacionals de dades

Per a poder oferir-li els nostres serveis, Roca Umbert contracta recursos que duen a terme transferències internacionals de dades a tercers països situats fora de la Unió Europea. Aquests països compten amb un adequat nivell de protecció de dades declarat per la Comissió Europea i també amb l’aportació de garanties adequades com el conveni bilateral entre la UE i EEUU denominat DATA PRIVACY FRAMEWORK. Les activitats en què pugui haver transferències internacionals de dades, serà a través de les cookies provinents de tercers (Google Analytics).
Pot informar-se sobre les transferències de dades a països tercers que, en el seu cas, realitzen els tercers identificats en aquesta política de cookies, en les seves corresponents polítiques sobre el tractament de les dades recollides.

Decisions automatitzades, incloses l’elaboració de perfils

Roca Umbert sí realitza la presa de decisions automatitzades (incloses l’elaboració de perfils de navegació), quan vostè accepta i dóna el seu consentiment al funcionament de les nostres Cookies Analítiques durant la seva navegació per la nostra pàgina web. Les conseqüències d’aquest tractament serà la recollida i anàlisi de les seves dades per a la creació de perfils i oferir-li publicitat personalitzada. Per a més informació, consulti la nostra Política de Cookies.