Condicions d’ús

1.1.1. TITULARITAT WEB

Roca Umbert, amb número de CIF B65237877 i amb amb domicili a l’Avinguda d’Enric Prat de Riba 77, 08401 Granollers, és el titular del domini https://audiovisualmac.cat/. El correu electrònic d’atenció és info@rocaumbert.cat.

1.1.2. OBJECTE I AMBIT D’APLICACIÓ

S’aconsella a la persona usuària llegir atentament les condicions i instruccions publicades al web https://audiovisualmac.cat/ cada cop que hi accedeixi, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l’accés i ús a la web https://audiovisualmac.cat/ l’usuari/la usuària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de fer efectiu aquest accés. L’accés és totalment gratuït i no requereix cap inscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per a la prestació d’un servei.

En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de la persona usuària i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

1.1.3. CONDICIONS D’ÚS

L’usuari/la usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix https://audiovisualmac.cat/, abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. En especial, la persona usuària haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge.
La difusió per Internet d’imatges o veus que facin identificables a terceres persones hauran de comptar amb el consentiment de la persona afectada.
Finalment, la persona usuària haurà d’abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, els servidors, les xarxes o els continguts. Així com, en tot cas, abstenir- se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.


Com a conseqüència, Roca Umbert es reserva el dret a excloure a l’usuari/la usuària que incompleixi les condicions d’accés i l’ús a https://audiovisualmac.cat/, sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d’evitar les activitats i conductes descrites. Així mateix, es reserva el dret a treure qualsevol informació que no s’adeqüi a allò establert en aquestes “Condicions d’ús”. A més, també s’ha de complir: L’usuari també es compromet a no publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. També es compromet a no gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment de les persones afectades.

Roca Umbert no s’identifica amb les opinions expressades per altri ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.
Tanmateix, Roca Umbert es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altri que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions; així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.


1.1.4. REMISIÓ A PÀGINES DE TERCERS

Roca Umbert no té cap control sobre el contingut d’aquests espais webs de tercers, i en qualsevol cas, tampoc és responsable de la veracitat d’aquesta informació i de l’ús que es faci d’ella. Roca Umbert no exercita cap control sobre aquests espais i continguts. Tanmateix, no serà responsable pels danys causats per l’ús d’aquests enllaços o per la informació d’aquests, incloent quan s’informi expressament sobre la possibilitat de danys. Els enllaços a espais de tercers no impliquen la subscripció del contingut per part de Roca Umbert. Aquests enllaços només es poden arribar a proporcionar per a informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació o d’interès. Si considera necessari enretirar qualsevol enllaç al seu espai web, si us plau contacti amb nosaltres per mitjà d’un correu electrònic a la nostra adreça electrònica info@rocaumbert.cat.


1.1.5. OBJECTE

L’objectiu principal del portal https://audiovisualmac.cat/ és la de fer difusió del Mercat Audiovisual de Catalunya.

1.1.6. RESPONSABILITATS

L’usuari reconeix que fa sevir la web https://audiovisualmac.cat/ sota el seu propi risc i/o responsabilitat i admet que el servei i qualsevol element en el mateix, incloent de manera no exhaustiva el contingut, els serveis, els anuncis publicitaris (els “elements”) són proporcionats de manera explícita i que https://audiovisualmac.cat/ no garanteix expressa o implícitament els elements incloent, entre uns altres, l’incompliment, el títol o l’adequació a un objectiu o ús particular. Roca Umbert no garanteix que la seva web https://audiovisualmac.cat/ sigui compatible amb el seu equip físic o lògic, ni tampoc que el servei no tingui errors, virus o “marlware” i no es fa responsable de danys causats per aquests elements destructius.


L’Usuari reconeix i accepta que qualsevol relació contractual o extracontractual que, si s’escau, formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través de https://audiovisualmac.cat/, s’entenen realitzats única i exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i/o tercera persona. Per això, l’usuari accepta que https://audiovisualmac.cat/ no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades. Roca Umbert no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas d’incapacitat de poder fer efectiva la intermediació en la compravenda d’accés al seu compte per mitjans aliens a Roca Umbert o raons de força major, d’interrupció de l’activitat o caiguda total o parcial, en especial, dels serveis telemàtics de la zona on l’Usuari es trobi.


Igualment, Roca Umbert també limita la seva responsabilitat en els següents casos:
● Roca Umbert aplica totes les mesures establertes a proporcionar una previsualització fidel dels productes i serveis a través de l’Espai Web tot i que no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de la falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi o altres de la mateixa naturalesa.
● Fallides tècniques que per causes fortuïtes o d’una altra naturalesa, puguin impedir un normal funcionament a través d’Internet. Falta de disponibilitat de l’Espai Web per raons de manteniment o altres, que puguin impedir del servei.
● En general, Roca Umbert no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el
compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix sigui degut a esdeveniments que es trobin fora del control raonable, dir, que es puguin deure a causa de força major i aquesta podrà incloure, de manera enunciativa però no exhaustiva:

 • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
 • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
 • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
 • Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor i altres mitjans de transport, públics o privats.
 • Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
 • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï i Roca Umbert disposarà d’una ampliació en el termini per a complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. Roca Umbert posarà tots els mitjans raonables per a trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la causa de força major. El portal https://audiovisualmac.cat/ exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als serveis i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a:

 • L’incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l’ordre públic com a conseqüència de l’obtenció, utilització o accés als serveis;
 • La infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets industrials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la utilització indeguda dels serveis;
 • La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la utilització dels serveis;
 • La inadequació per a qualsevol classe de propòsit de i la defraudació de les expectatives generades pels serveis;
 • L’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través de o amb motiu de l’accés als serveis.
 • El portal https://audiovisualmac.cat/ no és responsable de les comunicacions que es produeixin entre usuaris i comerciants, ni dels acords als quals aquests arribin com a resultat de les ofertes que apareixen a la pàgina web.

1.1.7. RENÚNCIA

Cap renúncia de Roca Umbert a un dret o acció legal concreta o la falta de requeriment per Roca Umbert del compliment estricte per l’usuari d’algunes de les seves obligacions, suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivades d’un contracte o de les Condicions, ni exonerarà a l’Usuari del compliment de les seves obligacions. Cap renúncia de Roca Umbert a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivades d’un contracte tindrà efecte, a no ser que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i es comuniqui a l’Usuari per escrit.
Cap renúncia de Roca Umbert a un dret o acció legal concreta, o la falta de requeriment de compliment a un usuari en alguna de les seves obligacions per part d’aquest, suposarà en cap cas, ni una renúncia a altres drets o accions derivades d’un contracte o de les Condicions, ni exonerarà a l’usuari del compliment de les seves pròpies obligacions.


1.1.8. NULITAT, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Si alguna de les aquí presents condicions fos declarada nul·la i sense efecte per resolució ferma dictada per l’autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.
L’accés, navegació i/o utilització d’aquesta web i qualsevol controvèrsia, problema o desacord que pugui sorgir o estigui relacionat amb l’accés, navegació i/o ús del Web, o amb la interpretació i execució d’aquestes condicions, entre Roca Umbert i l’usuari, serà sotmesa a la legislació espanyola i a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols.
En cas de disputa, l’usuari podrà dirigir-se, en primer lloc, a Roca Umbert per arribar a una resolució amistosa. En cas de no arribar a un acord, Roca Umbert i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, es sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de Roca Umbert per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Roca Umbert i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals que corresponguin a Granollers.
Les presents condicions s’estableixen en idioma català i s’executaran i interpretaran de conformitat amb la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals que corresponguin a Granollers.